Algemene inkoopvoorwaarden Smeva BV

Artikel 1 - Algemeen

1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten van Smeva B.V.

1.2 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

1.3 Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden dient de bepaling die qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

1.4 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Smeva B.V. te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor hem vaststaand, voor zich op te eisen.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor Smeva B.V. slechts bindend indien zij schriftelijk door Smeva B.V. zijn bevestigd.

2.2 Alle overeenkomsten vinden plaats onder een tweetal opschortende voorwaarden:

      - de wederpartij dient kredietwaardig te zijn en zulks is geheel ter beoordeling van Smeva B.V., alsmede:

      - de overeenkomst is onder te brengen bij een kredietverzekeringsmaatschappij, factormaatschappij of een daarmee vergelijkbare onderneming.

2.3 Door acceptatie verklaart de wederpartij zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden en doet zij tevens uitdrukkelijk afstand van eventuele toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden.

2.4 Totstandgekomen overeenkomsten kunnen te allen tijde door Smeva B.V. worden geannuleerd, waarbij Smeva B.V. niet aansprakelijk is voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade die voor de wederpartij hieruit mocht voortvloeien. De wederpartij vrijwaart Smeva B.V. te dezer zake tegen aanspraken van derden.

2.5 Mocht ondanks bovenstaande bepaling er rechtens toch sprake zijn van enige aansprakelijkheid van Smeva B.V. dan beperkt deze zich tot teruggave van de reeds afgeleverde zaken alsmede vergoeding van de door de wederpartij bij derden gemaakte onkosten. Deze onkosten komen slechts voor vergoeding in aanmerking indien:

      - de kosten noodzakelijkerwijs binnen het kader van de overeenkomst met Smeva B.V. zijn gemaakt,

      - Smeva B.V. bij het totstandkomen van de overeenkomst bekend was met de inschakeling van derden en de kosten daarmee samenhangend,

      - de overeenkomst met deze derden op het moment van annuleren door Smeva B.V. niet meer nagenoeg kosteloos kan worden geannuleerd,

      - de wederpartij gespecificeerde nota's van deze onkosten alsmede de betalingsbewijzen kan overleggen, en

      - de desbetreffende door derden verrichte diensten danwel geleverde zaken niet op enigerlei andere wijze voor de wederpartij bruikbaar zijn.

2.6 In ieder geval heeft de wederpartij geen recht op vergoeding wegens winstderving en is de aansprakelijkheid van Smeva B.V. zonder meer beperkt tot 10 % van de prijs zoals vermeld in de (deel)overeenkomst.

Artikel 3 - Levertijd

3.1 De in de overeenkomst tussen partijen vastgestelde termijnen gelden als fatale termijnen. Het verzuim van de wederpartij treedt alsdan zonder ingebrekestelling op. Een overschrijding van de termijnen geeft Smeva B.V. recht op nakoming en schadevergoeding danwel ontbinding en schadevergoeding.

Artikel 4 - Garantie

4.1 De wederpartij garandeert dat alle afgeleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst en derhalve de eigenschappen bezitten die Smeva B.V. op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

De zaken dienen derhalve met goed vakmanschap vervaardigd te zijn, van goede kwaliteit en vrij van constructie-, fabricage- en materiaalfouten.

4.2 De door de wederpartij uit te voeren werkzaamheden - het gaat dan onder andere om installatie, montage, assemblage, inbedrijfstelling - zullen geschieden volgens de eisen van een goed vakmanschap. De wederpartij zal de werkzaamheden uitvoeren met voldoende danwel overeengekomen aantal personen en hoeveelheid materiaal, onderdelen, hulpmiddelen en uitrusting van daartoe geëigende danwel overeengekomen kwalificaties/specificaties respectievelijk kwaliteit. De wederpartij garandeert dat deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de overeengekomen vereisten zodat het beoogde resultaat zal worden bereikt.

4.3 De afgeleverde zaken en verrichte diensten zullen moeten voldoen aan alle overeengekomen en wettelijke voorschriften op het gebied van o.a. gezondheid, veiligheid, milieu etc., geldend in het land waarvoor de goederen bestemd zijn, indien deze bestemming aan de wederpartij is medegedeeld of haar anderszins redelijkerwijs bekend kan zijn.

4.4 Indien aan Smeva B.V. een monster of model is getoond of verstrekt, dan moet de afgeleverde zaak daarmee overeenstemmen.

Artikel 5 - Modellen, stempels, matrijzen, mallen et cetera

5.1 De wederpartij dient alle door hem voor de uitvoering van de aangeschafte en/of vervaardigde artikelen, zoals modellen, stempels, matrijzen, mallen, vormen, kalibers en tekeningen onverwijld bij de toelevering respectievelijk bij het gereedkomen daarvan aan Smeva B.V. in eigendom over te dragen.

De overeenkomst en derhalve ook de overeengekomen prijs omvat deze eigendomsoverdracht.

5.2 De wederpartij houdt, voorzolang dit noodzakelijk is, voormelde zaken als bruiklener onder zich.

5.3 Alle zaken, inclusief materialen en onderdelen die Smeva B.V. ter uitvoering van de overeenkomst aan de wederpartij ter beschikking stelt, blijven onder alle omstandigheden eigendom van Smeva B.V. Smeva B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze zaken terug te nemen.

5.4 De wederpartij is verplicht om aan Smeva B.V. onverwijld mededeling te doen van eventuele akties van derden met betrekking tot voormelde zaken. Het is de wederpartij verboden om op deze zaken een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.

5.5 Het is de wederpartij niet toegestaan om deze zaken door of voor derden te laten gebruiken, voor of in verband met enig ander doel dan de uitvoering van de overeenkomst.

5.6 De wederpartij dient alle goederen, materialen en onderdelen van Smeva B.V. afzonderlijk op te slaan en als eigendom van Smeva B.V. te kenmerken.

Artikel 6 - Koop op proef

6.1 Alle overeenkomsten worden geacht te zijn gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de zaak de koper voldoet.

6.2 Smeva B.V. is bevoegd om de afgeleverde zaken te keuren op grond van de overeengekomen vereisten, in het bijzonder die bedoeld in artikel 4. Zulke keuring geldt ook met betrekking tot de werkzaamheden zoals onder andere in het kader van de installatie, montage, assemblage en inbedrijfstelling.

6.3 Keuring van zaken in het bedrijf van de wederpartij brengt in bovenstaande regeling geen wijziging, zodat deze keuring levering noch afname behelst.

6.4 Afgekeurde zaken zal Smeva B.V. te allen tijde aan de wederpartij mogen terugzenden ofwel onder zich mogen houden tot de wederpartij Smeva B.V. nadere instructies heeft doen toekomen hoe daarmee te handelen, alles voor rekening en risico van de wederpartij.

6.5 Dat zaken danwel verrichte werkzaamheden door Smeva B.V. worden afgekeurd, zal Smeva B.V. binnen een redelijke termijnen na ontdekking, aan de wederpartij bekendmaken.

6.6 Afgekeurde zaken die door de wederpartij niet worden teruggenomen, geven Smeva B.V. het recht om deze eventueel te verkopen. De netto-opbrengst treedt dan voor deze zaak in de plaats, onverminderd de rechten van Smeva B.V., anderszins te ageren wegens tekortkoming in de nakoming van de verbintenis.

Artikel 7 - Verzending en risico

7.1 Alle zaken reizen voor rekening en risico van de wederpartij. Ook retourzendingen zijn voor diens rekening en risico.

7.2 De zaak is eerst voor risico van Smeva B.V. zodra deze is afgeleverd en door Smeva B.V. is goedgekeurd.

7.3 Bij het ten vervoer aanbieden en vervoer van gevaarlijke stoffen dient de wederpartij stipt te voldoen aan de desbetreffende wettelijke voorschriften, bepalingen van internationale verdragen, conventies en overeenkomsten van vervoer, dus geldig in die landen waar de bestelde zaken zullen worden vervoerd. Op verzoek van Smeva B.V. zal de wederpartij haar zodanige schriftelijke informatie verschaffen over de samenstelling van de gevaarlijke stoffen dat bij het vervoeren, opslaan en verwerken ervan kan worden voldaan aan de desbetreffende wettelijke voorschriften en bepalingen van internationale verdragen, conventies en overeenkomsten, geldig in de hiervoor bedoelde landen. De wederpartij kan zich ter bevrijding van haar verplichtingen niet beroepen op door Smeva B.V. verstrekte informatie omtrent bedoelde voorschriften en bepalingen.

Artikel 8 - Toerekenbare tekortkoming

8.1 Er is o.a. sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de kant van de wederpartij bij: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij het transport, storingen in levering van energie, defecten aan machines, gebrek aan grondstoffen en/of arbeidskrachten.

Artikel 9 - Geheimhouding

9.1 De wederpartij zal alle door Smeva B.V. ontvangen mondelinge en schriftelijke gegevens en informatie uitsluitend aanwenden ter uitvoering van de overeenkomst. Al deze gegevens en informatie blijven in eigendom toebehoren aan Smeva B.V. en zullen, voorzover in schriftelijke vorm, op verzoek van Smeva B.V. onmiddellijk aan haar worden teruggezonden, evenals alle kopieën daarvan.

9.2 De wederpartij is tot absolute geheimhouding van al deze gegevens en informatie verplicht en zal noch daarnaar noch naar het feit dat Smeva B.V. levert of geleverd heeft in publicaties, advertenties en anderszins in mondelinge of schriftelijke vorm verwijzen tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Smeva B.V.

9.3 Indien goederen voorzien dienen te worden van een of meer merken, die aan Smeva B.V. toebehoren of die Smeva B.V. gerechtigd is toe te passen of te doen toepassen, dan zal de wederpartij noch impliciet noch op enig andere wijze te eniger tijd enige aanspraak op dat merk of op enige gelijksoortig of aanverwant merk. De wederpartij zal zich houden aan aanwijzingen van Smeva B.V. met betrekking tot afmetingen, plaatsing en andere aspecten verband houdend met bedoeld merk.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 Gezien het bestaan van de fatale termijnen, zoals vermeld in artikel 3, is de wederpartij bij overschrijding van deze termijnen van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling door Smeva B.V. nodig is.

10.2 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door een gebrek in de afgeleverde zaken danwel voortvloeiende uit door haar verrichte werkzaamheden. De wederpartij is verplicht om ter dekking van deze schade een adequate verzekeringsovereenkomst af te sluiten en op verzoek van Smeva B.V. bewijsstukken van het bestaan van deze verzekering te overleggen.

10.3 De wederpartij is eveneens aansprakelijk voor werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden namens de wederpartij. Ook hiervoor geldt hetgeen in deze algemene voorwaarden is weergegeven.

10.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan kan Smeva B.V. eisen:

A.  aflevering van het ontbrekende

B.  herstel van de afgeleverde zaak

C.  vervanging van de afgeleverde zaak

D.  teruggave van de koopsom,

alles binnen een door Smeva B.V. te stellen termijn.

Dit alles laat het recht op volledige schadevergoeding en ontbinding onverlet.

10.5 Een verzoek van Smeva B.V. omgezette verbintenis tot nakoming in een tot betaling van vervangende schadevergoeding kan ook plaatsvinden bij een tekortkoming van ondergeschikte betekenis.

10.6 De wederpartij is verplicht de afgeleverde zaak in eigendom over te dragen vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, zoals zakelijke rechten van derden of beperkingen voortvloeiend uit auteursrechten, octrooien en merken danwel beperkingen die voortvloeien uit een overeenkomst, zoals huur en kwalitatieve verbintenissen.

Artikel 11 - Zekerheden

11.1 Smeva B.V. heeft op de afgeleverde zaak die niet voldoet, een retentierecht totdat zij door de wederpartij volledig schadeloos is gesteld.

11.2 De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van Smeva B.V. een bezitloos pandrecht ten behoeve van deze laatste te vestigen op de door de wederpartij geleverde zaken die zijn afgekeurd.

11.3 Smeva B.V. zal steeds een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van een schadevergoeding, mogen verlangen. De wederpartij is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.

Artikel 12 - Betaling

12.1 Betaling zal plaatsvinden zodra de zaken zijn afgeleverd en door Smeva B.V. zijn goedgekeurd conform de eisen zoals in artikel 4 gesteld.

12.2 Indien de aflevering van een zaak eerder plaatsvindt dan is overeengekomen danwel indien de werkzaamheden eerder worden verricht dan is overeengekomen, dan zal de betaling evenwel plaatsvinden alsof de overeengekomen termijnen werden aangehouden.

12.3 Smeva B.V. heeft het recht de betaling op te schorten indien de wederpartij de bepalingen van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, niet nakomt, onverminderd haar recht op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding.

12.4 Betaling door Smeva B.V. leidt nimmer tot afstand danwel beperking van haar rechten ten aanzien van de wederpartij.

Artikel 13 - Verrekening

  13.1 Smeva B.V. is bevoegd de bedragen die zij aan de wederpartij verschuldigd is, te verrekenen met bedragen die zij heeft te vorderen van de wederpartij, ook indien deze vordering voortvloeit uit een en dezelfde overeenkomst. Indien in een geval van verrekening bedragen van verschillende valuta luiden, zal Smeva B.V. bepalen in welke valuta de verrekening zal plaatsvinden. Omrekening zal geschieden tegen de officiæle koers, geldig op de dag waarop betaling verschuldigd is.

Artikel 14 - Incassokosten

14.1 De wederpartij is gehouden alle kosten aan Smeva B.V. te vergoeden die zij dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen, met name:

A. declaraties van advocaten en procureurs terzake hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemde declaraties worden gefixeerd op 15 % van de hoofdsom, zulks met een minimum van f. 500,--;

B. de kosten van faillissementsaanvraag;

C. de opslagkosten ingeval van opschorting van levering.

14.2 Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom.

Artikel 15 - Ontbinding

15.1 Onverminderd het elders in deze overeenkomst bepaalde betreffende ontbinding zal op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

Artikel 16 - Geschillen

16.1 Alle verschillen tussen wederpartij en Smeva B.V. die mochten voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst, zullen ter keuze van Smeva B.V. worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, danwel door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van Smeva B.V.

16.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra een der partijen zulks verklaart.

Artikel 17 - Nederlands recht van toepassing

17.1 Op alle door Smeva B.V. verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Het Weens Koopverdrag 1980, zoals dat in Nederland op 1 januari 1992 van kracht is geworden, is niet van toepassing.